åŸ?!DOCTYPE html> 招贤纳士 - 金华市梅兰日兰电氨}”有限公å?/title> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.partnumber.cn/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.partnumber.cn/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="x8fcsz" > <div style='display:none'><q id='kK57Ak'><h1><a href="http://www.partnumber.cn/" title=""></a></h1></q><tt id='kK57Ak'><dd id='kK57Ak'><noscript id='kK57Ak'><dl id='kK57Ak'><i id='kK57Ak'></i><dd id='kK57Ak'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='kK57Ak'></tr><td id='kK57Ak'></td><q id='kK57Ak'></q><dd id='kK57Ak'></dd><div id='kK57Ak'><button id='kK57Ak'><tfoot id='kK57Ak'><i id='kK57Ak'><dl id='kK57Ak'><i id='kK57Ak'><strike id='kK57Ak'><dt id='kK57Ak'></dt></strike></i></dl></i><pre id='kK57Ak'></pre></tfoot><u id='kK57Ak'></u><small id='kK57Ak'></small></button><tr id='kK57Ak'></tr></div><strike id='kK57Ak'></strike><label id='kK57Ak'></label><button id='kK57Ak'></button><optgroup id='kK57Ak'></optgroup><dd id='kK57Ak'></dd><sup id='kK57Ak'><del id='kK57Ak'><strike id='kK57Ak'><dd id='kK57Ak'></dd></strike></del></sup><fieldset id='kK57Ak'><p id='kK57Ak'></p></fieldset><big id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'><address id='kK57Ak'><dl id='kK57Ak'></dl></address><dd id='kK57Ak'></dd><table id='kK57Ak'><abbr id='kK57Ak'><strong id='kK57Ak'><blockquote id='kK57Ak'></blockquote></strong></abbr><td id='kK57Ak'><pre id='kK57Ak'></pre></td></table></big></big><q id='kK57Ak'><abbr id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'></thead></abbr></q><li id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'><acronym id='kK57Ak'><dd id='kK57Ak'><td id='kK57Ak'><noframes id='kK57Ak'><tr id='kK57Ak'><strong id='kK57Ak'></strong><small id='kK57Ak'></small><button id='kK57Ak'></button><li id='kK57Ak'><noscript id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'></big><dt id='kK57Ak'></dt></noscript></li></tr><ol id='kK57Ak'><option id='kK57Ak'><table id='kK57Ak'><blockquote id='kK57Ak'><tbody id='kK57Ak'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='kK57Ak'></u><kbd id='kK57Ak'><kbd id='kK57Ak'></kbd></kbd></noframes><abbr id='kK57Ak'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='kK57Ak'><button id='kK57Ak'><abbr id='kK57Ak'></abbr></button></thead><button id='kK57Ak'><u id='kK57Ak'><u id='kK57Ak'></u></u><tr id='kK57Ak'><optgroup id='kK57Ak'><dd id='kK57Ak'><dfn id='kK57Ak'><tt id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'><optgroup id='kK57Ak'></optgroup></thead></tt><legend id='kK57Ak'></legend><noframes id='kK57Ak'><b id='kK57Ak'><form id='kK57Ak'></form></b></noframes></dfn><pre id='kK57Ak'></pre></dd></optgroup><dl id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'><dd id='kK57Ak'><td id='kK57Ak'><dir id='kK57Ak'></dir></td></dd></big><optgroup id='kK57Ak'></optgroup><dfn id='kK57Ak'></dfn></dl></tr></button><strong id='kK57Ak'></strong><ol id='kK57Ak'><dfn id='kK57Ak'><kbd id='kK57Ak'></kbd></dfn></ol><ul id='kK57Ak'></ul><noframes id='kK57Ak'></noframes><blockquote id='kK57Ak'></blockquote><fieldset id='kK57Ak'></fieldset><sup id='kK57Ak'><p id='kK57Ak'><tt id='kK57Ak'><sup id='kK57Ak'><bdo id='kK57Ak'><ol id='kK57Ak'><sup id='kK57Ak'><dl id='kK57Ak'><em id='kK57Ak'><label id='kK57Ak'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='kK57Ak'></address></sup></tt></p><fieldset id='kK57Ak'><noframes id='kK57Ak'><code id='kK57Ak'><strong id='kK57Ak'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='kK57Ak'></sup><div id='kK57Ak'><pre id='kK57Ak'><select id='kK57Ak'></select><td id='kK57Ak'></td></pre></div><kbd id='kK57Ak'><u id='kK57Ak'></u></kbd><div id='kK57Ak'></div><blockquote id='kK57Ak'></blockquote><q id='kK57Ak'></q><th id='kK57Ak'></th><big id='kK57Ak'></big><address id='kK57Ak'><b id='kK57Ak'><select id='kK57Ak'></select></b></address><code id='kK57Ak'></code><ul id='kK57Ak'><strike id='kK57Ak'></strike></ul><noscript id='kK57Ak'></noscript><pre id='kK57Ak'></pre><div id='kK57Ak'><p id='kK57Ak'></p></div><tfoot id='kK57Ak'></tfoot><thead id='kK57Ak'><bdo id='kK57Ak'></bdo></thead><kbd id='kK57Ak'></kbd><p id='kK57Ak'><fieldset id='kK57Ak'><style id='kK57Ak'></style></fieldset></p><acronym id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'><code id='kK57Ak'></code></big></acronym><noframes id='kK57Ak'><fieldset id='kK57Ak'></fieldset></noframes><ol id='kK57Ak'></ol><font id='kK57Ak'></font><td id='kK57Ak'><ol id='kK57Ak'></ol></td><center id='kK57Ak'></center><option id='kK57Ak'></option><legend id='kK57Ak'></legend><big id='kK57Ak'></big><sub id='kK57Ak'><ol id='kK57Ak'><li id='kK57Ak'><label id='kK57Ak'></label></li></ol></sub><i id='kK57Ak'><ol id='kK57Ak'></ol></i><del id='kK57Ak'></del><tr id='kK57Ak'><tr id='kK57Ak'><bdo id='kK57Ak'><form id='kK57Ak'><em id='kK57Ak'></em><ins id='kK57Ak'><center id='kK57Ak'><center id='kK57Ak'></center></center></ins><pre id='kK57Ak'><em id='kK57Ak'></em><abbr id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'><div id='kK57Ak'><center id='kK57Ak'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='kK57Ak'></b><noframes id='kK57Ak'><span id='kK57Ak'></span></noframes><font id='kK57Ak'><ol id='kK57Ak'></ol></font><td id='kK57Ak'><abbr id='kK57Ak'><option id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'></big></option></abbr><dfn id='kK57Ak'></dfn></td><form id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'></legend></form><td id='kK57Ak'><strike id='kK57Ak'><blockquote id='kK57Ak'></blockquote></strike></td><sup id='kK57Ak'><fieldset id='kK57Ak'><li id='kK57Ak'></li></fieldset></sup><option id='kK57Ak'></option><thead id='kK57Ak'></thead><del id='kK57Ak'></del><b id='kK57Ak'><tfoot id='kK57Ak'></tfoot><i id='kK57Ak'></i></b><sup id='kK57Ak'></sup><thead id='kK57Ak'></thead><kbd id='kK57Ak'></kbd><acronym id='kK57Ak'><strike id='kK57Ak'></strike></acronym><table id='kK57Ak'><select id='kK57Ak'></select></table><strong id='kK57Ak'></strong><center id='kK57Ak'></center><p id='kK57Ak'><b id='kK57Ak'><bdo id='kK57Ak'><span id='kK57Ak'></span></bdo></b></p><tr id='kK57Ak'><form id='kK57Ak'><strong id='kK57Ak'><dir id='kK57Ak'></dir></strong><th id='kK57Ak'></th></form><strong id='kK57Ak'><select id='kK57Ak'></select></strong></tr><form id='kK57Ak'><pre id='kK57Ak'></pre></form><code id='kK57Ak'></code><optgroup id='kK57Ak'></optgroup><strong id='kK57Ak'><td id='kK57Ak'><table id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'><fieldset id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'><tfoot id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'><tt id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'></thead></tt></big><p id='kK57Ak'></p><button id='kK57Ak'><table id='kK57Ak'><ins id='kK57Ak'></ins><tt id='kK57Ak'><li id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='kK57Ak'><td id='kK57Ak'></td><tfoot id='kK57Ak'></tfoot></tr><strong id='kK57Ak'><span id='kK57Ak'><dfn id='kK57Ak'></dfn><bdo id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='kK57Ak'></button><ol id='kK57Ak'><font id='kK57Ak'><blockquote id='kK57Ak'><center id='kK57Ak'></center></blockquote></font></ol><strong id='kK57Ak'></strong><dl id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'></legend><sub id='kK57Ak'><small id='kK57Ak'></small></sub></dl><style id='kK57Ak'></style><pre id='kK57Ak'><code id='kK57Ak'></code></pre><big id='kK57Ak'></big><font id='kK57Ak'></font><bdo id='kK57Ak'></bdo><dfn id='kK57Ak'><dd id='kK57Ak'><button id='kK57Ak'><strike id='kK57Ak'><div id='kK57Ak'><div id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'></q></optgroup></dd><ol id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'><dfn id='kK57Ak'><button id='kK57Ak'><tbody id='kK57Ak'><tbody id='kK57Ak'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='kK57Ak'></dl><fieldset id='kK57Ak'></fieldset><u id='kK57Ak'></u><div id='kK57Ak'><ins id='kK57Ak'></ins></div><strong id='kK57Ak'></strong><center id='kK57Ak'></center><strong id='kK57Ak'></strong><small id='kK57Ak'></small><td id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'><b id='kK57Ak'><optgroup id='kK57Ak'></optgroup></b></q><ol id='kK57Ak'><bdo id='kK57Ak'></bdo></ol><dd id='kK57Ak'><th id='kK57Ak'></th></dd><blockquote id='kK57Ak'></blockquote><ul id='kK57Ak'><style id='kK57Ak'></style></ul></q></td><noscript id='kK57Ak'></noscript><ol id='kK57Ak'></ol><p id='kK57Ak'></p><strong id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'></big><strike id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'><sup id='kK57Ak'></sup></q></strike></strong><p id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'><acronym id='kK57Ak'><tfoot id='kK57Ak'><kbd id='kK57Ak'></kbd><form id='kK57Ak'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='kK57Ak'></fieldset><b id='kK57Ak'><dt id='kK57Ak'></dt></b><sup id='kK57Ak'></sup><label id='kK57Ak'></label><noframes id='kK57Ak'><ins id='kK57Ak'></ins></noframes><td id='kK57Ak'></td><dfn id='kK57Ak'></dfn><font id='kK57Ak'><style id='kK57Ak'></style></font><tr id='kK57Ak'><td id='kK57Ak'></td></tr><dfn id='kK57Ak'><ul id='kK57Ak'></ul></dfn><tr id='kK57Ak'></tr><abbr id='kK57Ak'></abbr><strong id='kK57Ak'></strong><dt id='kK57Ak'></dt><span id='kK57Ak'><label id='kK57Ak'><td id='kK57Ak'></td></label><address id='kK57Ak'></address></span><label id='kK57Ak'><bdo id='kK57Ak'><dt id='kK57Ak'><dl id='kK57Ak'></dl></dt></bdo></label><abbr id='kK57Ak'><optgroup id='kK57Ak'></optgroup></abbr><code id='kK57Ak'></code><address id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'></thead></address><td id='kK57Ak'><style id='kK57Ak'><tbody id='kK57Ak'></tbody><strong id='kK57Ak'></strong></style></td><ul id='kK57Ak'><ul id='kK57Ak'></ul></ul><del id='kK57Ak'></del><th id='kK57Ak'><option id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'></legend></option></th><b id='kK57Ak'></b><i id='kK57Ak'><noscript id='kK57Ak'></noscript></i><q id='kK57Ak'></q><select id='kK57Ak'></select><option id='kK57Ak'></option><optgroup id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'></big></optgroup><noframes id='kK57Ak'><acronym id='kK57Ak'><em id='kK57Ak'></em><td id='kK57Ak'><div id='kK57Ak'></div></td></acronym><address id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'></big><legend id='kK57Ak'></legend></big></address></noframes><ul id='kK57Ak'></ul><abbr id='kK57Ak'><p id='kK57Ak'><small id='kK57Ak'><bdo id='kK57Ak'><code id='kK57Ak'><i id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'></legend></i><sub id='kK57Ak'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='kK57Ak'></noscript><tr id='kK57Ak'></tr><select id='kK57Ak'><button id='kK57Ak'><dfn id='kK57Ak'><p id='kK57Ak'></p><q id='kK57Ak'></q></dfn></button><noframes id='kK57Ak'></noframes><b id='kK57Ak'></b></select><font id='kK57Ak'></font><option id='kK57Ak'></option><fieldset id='kK57Ak'></fieldset><noframes id='kK57Ak'><i id='kK57Ak'><div id='kK57Ak'><ins id='kK57Ak'></ins></div></i></noframes><tr id='kK57Ak'></tr><label id='kK57Ak'><small id='kK57Ak'></small><b id='kK57Ak'></b></label><noscript id='kK57Ak'><tr id='kK57Ak'></tr><div id='kK57Ak'></div><noscript id='kK57Ak'></noscript><tr id='kK57Ak'></tr></noscript><center id='kK57Ak'></center><dl id='kK57Ak'></dl><blockquote id='kK57Ak'></blockquote><pre id='kK57Ak'><dl id='kK57Ak'><noframes id='kK57Ak'><i id='kK57Ak'></i></noframes><dt id='kK57Ak'></dt></dl><label id='kK57Ak'><dfn id='kK57Ak'></dfn></label></pre><dir id='kK57Ak'></dir><strike id='kK57Ak'></strike><thead id='kK57Ak'></thead><span id='kK57Ak'></span><i id='kK57Ak'></i><font id='kK57Ak'></font><style id='kK57Ak'></style><font id='kK57Ak'></font><td id='kK57Ak'><select id='kK57Ak'><b id='kK57Ak'><address id='kK57Ak'><noscript id='kK57Ak'><acronym id='kK57Ak'></acronym></noscript></address><style id='kK57Ak'><tbody id='kK57Ak'></tbody></style></b></select><ul id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'></thead></ul></td><strike id='kK57Ak'><dt id='kK57Ak'></dt></strike><dfn id='kK57Ak'></dfn><dir id='kK57Ak'><b id='kK57Ak'></b><font id='kK57Ak'></font></dir><ul id='kK57Ak'></ul><q id='kK57Ak'></q><acronym id='kK57Ak'></acronym><center id='kK57Ak'><strong id='kK57Ak'></strong></center><ins id='kK57Ak'><label id='kK57Ak'></label><span id='kK57Ak'></span></ins><li id='kK57Ak'><blockquote id='kK57Ak'></blockquote></li><th id='kK57Ak'><table id='kK57Ak'></table></th><tfoot id='kK57Ak'></tfoot><ins id='kK57Ak'></ins><table id='kK57Ak'></table><noscript id='kK57Ak'><del id='kK57Ak'><ol id='kK57Ak'><center id='kK57Ak'><ul id='kK57Ak'></ul><div id='kK57Ak'></div></center></ol></del></noscript><strong id='kK57Ak'><legend id='kK57Ak'></legend><td id='kK57Ak'></td></strong><font id='kK57Ak'><font id='kK57Ak'></font></font><noscript id='kK57Ak'><em id='kK57Ak'><form id='kK57Ak'><sub id='kK57Ak'></sub></form><bdo id='kK57Ak'></bdo></em></noscript><address id='kK57Ak'></address><center id='kK57Ak'><del id='kK57Ak'></del><sup id='kK57Ak'></sup></center><kbd id='kK57Ak'></kbd><font id='kK57Ak'><b id='kK57Ak'></b><table id='kK57Ak'></table><blockquote id='kK57Ak'></blockquote></font><big id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'><center id='kK57Ak'><button id='kK57Ak'></button></center></q></big><i id='kK57Ak'><form id='kK57Ak'><option id='kK57Ak'></option><dir id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'></thead></dir></form><tr id='kK57Ak'><strike id='kK57Ak'><noframes id='kK57Ak'><dl id='kK57Ak'></dl></noframes></strike><dt id='kK57Ak'></dt></tr></i><dfn id='kK57Ak'></dfn><tbody id='kK57Ak'></tbody><select id='kK57Ak'><dir id='kK57Ak'><noscript id='kK57Ak'><th id='kK57Ak'><strike id='kK57Ak'></strike><small id='kK57Ak'></small></th></noscript><tbody id='kK57Ak'><em id='kK57Ak'><optgroup id='kK57Ak'></optgroup><style id='kK57Ak'><tr id='kK57Ak'></tr><address id='kK57Ak'></address></style></em></tbody><code id='kK57Ak'><noscript id='kK57Ak'><ins id='kK57Ak'><font id='kK57Ak'></font></ins></noscript></code></dir><p id='kK57Ak'></p><dl id='kK57Ak'></dl></select><form id='kK57Ak'><bdo id='kK57Ak'></bdo><optgroup id='kK57Ak'><tbody id='kK57Ak'></tbody></optgroup><blockquote id='kK57Ak'><button id='kK57Ak'><pre id='kK57Ak'><li id='kK57Ak'><tfoot id='kK57Ak'><kbd id='kK57Ak'></kbd></tfoot><fieldset id='kK57Ak'><dd id='kK57Ak'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='kK57Ak'></table><span id='kK57Ak'><dl id='kK57Ak'></dl></span></blockquote></form><em id='kK57Ak'><small id='kK57Ak'><blockquote id='kK57Ak'></blockquote></small></em><tfoot id='kK57Ak'></tfoot><del id='kK57Ak'><pre id='kK57Ak'></pre></del><em id='kK57Ak'><acronym id='kK57Ak'><th id='kK57Ak'></th></acronym></em><fieldset id='kK57Ak'></fieldset><code id='kK57Ak'><noframes id='kK57Ak'></noframes></code><form id='kK57Ak'><optgroup id='kK57Ak'><dir id='kK57Ak'></dir></optgroup></form><strong id='kK57Ak'></strong><ins id='kK57Ak'><option id='kK57Ak'></option></ins><dd id='kK57Ak'></dd><span id='kK57Ak'><tbody id='kK57Ak'></tbody></span><strong id='kK57Ak'><pre id='kK57Ak'><form id='kK57Ak'></form></pre></strong><li id='kK57Ak'><abbr id='kK57Ak'><dir id='kK57Ak'></dir><acronym id='kK57Ak'></acronym></abbr></li><ol id='kK57Ak'></ol><strike id='kK57Ak'></strike><label id='kK57Ak'></label><legend id='kK57Ak'><address id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'><tr id='kK57Ak'></tr></thead></address><dt id='kK57Ak'></dt></legend><thead id='kK57Ak'></thead><ins id='kK57Ak'><big id='kK57Ak'></big></ins><kbd id='kK57Ak'></kbd><center id='kK57Ak'><acronym id='kK57Ak'></acronym><code id='kK57Ak'></code></center><ul id='kK57Ak'><pre id='kK57Ak'></pre></ul><style id='kK57Ak'><dt id='kK57Ak'><noframes id='kK57Ak'></noframes></dt><sub id='kK57Ak'></sub><b id='kK57Ak'><thead id='kK57Ak'></thead></b></style><center id='kK57Ak'></center><button id='kK57Ak'></button><bdo id='kK57Ak'><sub id='kK57Ak'><noframes id='kK57Ak'><blockquote id='kK57Ak'><q id='kK57Ak'><noscript id='kK57Ak'></noscript><dt id='kK57Ak'></dt></q></blockquote><noframes id='kK57Ak'><i id='kK57Ak'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">釦æ‘华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公åæ€Ø“您免è´ÒŽä¾?a href="/">金华ç”늼†</a>ã€?a href="/supply/">金华ç”늺¿ç”늼†æ‰¹å‘</a>ã€?a href="/news/">金华ç”늺¿åŽ‚家</a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘ŒŽƒå’Œæœ€æ–°èµ„讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32129/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="/"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20190215095749.jpg" alt="金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? width="" height=""/> </a> <small class="pull-left"> <a href="/" class="visible-lg"> 金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? </a> </small> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造环境,创造ä­hå€?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>建筑工程及装饰工¢Ù½E‹é¢†èˆªè€?br/> <small>Construction and Decoration Engineering</small> </li> <li class="tel">全国服务åQ?4008-888-888 /</li> <li class="oc"> 在线咨询åQ? <a rel="nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/">¾|‘站首页<small></small></a></li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/x8fcsz/about/">关于我们<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/about/about4.html">招贤¾U›_¡Ñ£«</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/supply/">产品中心<small></small></a> </li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/x8fcsz/news/">新闻中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/download/">荣誉资质<small></small></a></li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/x8fcsz/contact/">联系我们<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box"> <img class="img-responsive" src="/template/NESTXY00007/images/xdd.jpg"> </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/x8fcsz/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/x8fcsz/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-9 col-lg-9"> <h3 class="ny-bt">招贤¾U›_£«</h3> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">我们不看重学历,只看重你的能力;</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">我们不看重ç¡ô»éªŒï¼Œåªçœ‹é‡ä½ çš„努力;</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">只要你是一位想上升的青òqß_¼Œ</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">不甘¡Ç心碌¼„Œæ— ä¸ºï¼ŒæƒŒ™¦åˆ›é€ ä¸€ç•ªäº‹ä¸šï¼Œé‚£å°±è¯·ä½ åŠ å…¥æˆ‘们åQ?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">我们是一个腾飞的¡ù公司åQ?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">ŒŽŒæœ›ä¸Žç²¾è‹×ƒ»¬ä¸€èµ·å…±¨è同奋斗,一定会有一番收èŽøP¼</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">在这里你有发挥的更大½Iºé—´å’Œä¸Šå‡çš„更大的åã^収ͼŒ</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">我们ŒŽŒæœ›ä½ æ˜¯ä¸€ä¸ªå……满奋斗激情的人!</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">‹Æ¢è¿Žå‰æ¥é¢è¯•äº¤æµåQ?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="line-height:2;font-size:16px;"> </span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">联系人:王先ç”? æ‰‹æœºåQ?3905797683</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">QQ  åQ?95970278  é‚®ç®±åQšjhwp2006@126.com</span> </p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20180329/20180329124338_3841.jpg" alt="" width="400" height="222" title="" align="" /><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;color:#E53333;"><strong>招聘岗位åQ?/strong></span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;">业务å‘?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;color:#E53333;"><strong>职位信息:</strong></span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">1、熟悉åƈ掌握公司产品的相关知è¯?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">2、根据公叔R”€¡É售方桡ơ¡ˆï¼Œå®Œæˆæ‰€å±žé”€å”®èŒèƒ½å·¥ä½œï¼Œ</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">ä¸ÕdŠ¨è‡¡ñ´ç”µç›®æ ‡å®¢æˆ·˜q›è¡Œäº§å“é”€å”®å’Œæ„å‘沟通,拓展及维护新老客æˆøP¼Œä¸Žå„商户建立长期½E¡Ó›_®šçš„合作关¾p?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">3ã€?/span><span style="font-size:14px;line-height:2;">有销售经验者优先ã€?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;color:#E53333;"><strong>ä»»è¡íŒè¦æ±‚åQ?/strong></span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">1、专业不限,工作¾léªŒä¸é™åQŒæ¬¢˜qŽå¹¿å¤§åº”¤×届生求职åQ?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">2、åŞ象品貌端正,òq´é¾„20â€?0岁,男女不限åQ?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">3、性格开朗,善于沟通,能够灉|´»åº¡»”变åQŒå·¥ä½œç§¯æžä¸»åŠ¨ï¼Œå‹‡äºŽ¡á接受挑战åQŒæœ‰é«¨˜åº¦è´£ä“Q感行¼Œä¸ÕdŠ¨æ€§å¼ºã€?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">4、具有良好的团队协作愡íè¯†å’ŒæŠ—压能力,热爱销售工作ã€?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;color:#E53333;"><strong>工作地址åQ?/strong></span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;">金华ŒŽ‚五¡Ñ一è·?71å?/span> </p> <p> <br /> </p> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <div class="ny-right"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输入¡½å…³é”®è¯?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜烦" /> </li> </ul> </form> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-12 col-lg-12"> <h4 class="ny-h4">重点新é©I—»<small>News</small></h4> <ul class="list-unstyled clearfix"> <li> <a href="/x8fcsz/news/109.html" title="控制ç”늼†å®¡ô‰è£…ŒŽƒçº¿è¦æ³¨æ„¨ä»€ä¹ˆäº‹æƒ?>控制ç”늼†å®‰è£…ŒŽƒçº¿è¦æ³¨æ„ä»€ä¹ˆäº‹æƒ?/a> <small class="pull-right">2019-08-27</small> </li> <li> <a href="/news/108.html" title="金华¨Žç”늺¿ç”늼†çš„主要工è‰?">金华ç”늺¿ç”늡輆的主要工è‰?</a> <small class="pull-right">2019-08-27</small> </li> <li> <a href="/x8fcsz/news/107.html" title="房子装修¨ç”¨ä»€ä¹ˆç”µ¾U¿å¥½åQ?>房子装修用什么电¾U¿å¥½åQ?/a> <small class="pull-right">2019-08-20</small> </li> <li> <a href="/news/106.html" title="金华ç”늺¿ç”늼†å¯ég¡ô½“预热旉™œ€æ³¨æ„å“ªäº›å‘¢ï¼Ÿ">金华¨€ç”늺¿ç”늼†å¯ég½“预热旉™œ€æ³¨æ„å“ªäº›å‘¢ï¼Ÿ</a> <small class="pull-right">2019-08-20</small> </li> <li> <a href="/x8fcsz/news/105.html" title="å¯ÆD‡´ç”늼†¡Ô¾lç¼˜é™ä½Žçš„å› ¾y?>å¯ÆD‡´ç”늼†¾lç¼˜é™ä½Ž¨‹çš„å› ¾y?/a> <small class="pull-right">2019-08-13</small> </li> <li> <a href="/news/104.html" title="如ä¡Ì½•é€‰æ‹©åˆé€‚çš„ç”늺¿ç”늼†">如何逡С¡‰æ‹©åˆé€‚çš„ç”늺¿ç”늼†</a> <small class="pull-right">2019-08-13</small> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>‹¹¡ñ™æ±Ÿçœé‡‘华市五一è·?71å?/li> <li>0579-82361696</li> <li>13905797683 24 Hours 服务</li> <li><a href="/">www.partnumber.cn</a></li> <li class="sns"> <a rel="nofollow" href="" title="官方微博" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weibo.png" width="18" height="18" alt="微博"> </a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="/x8fcsz/contact/" class="bdsharebuttonbox" rel="nofollow"> <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系我们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.partnumber.cn(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å?br /> <p>金华ç”늺¿å“ªå®¶å¥½ï¼Ÿä¾›åº”订做多少钱?金华ç”늺¿ç”늼†ä»äh ¼æ€Žä¹ˆæ øP¡ö¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸ä¸“业以批发ä­h格大量现货提供金华电¾U¿ç”µ¾~†ã€é‡‘卣À Žç”µ¾~†åŽ‚家、金华电¾U¿æ‰¹å‘、金华电¾~†ä­hæ ¨¼ç­‰å“è´¨ä¼˜è‰¯çš„äñ”品及报ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市推广: <a href="/x8fcsz/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/x8fcsz/ningbo.html" title="宁æ‡L" target="_blank" >宁æ‡L</a> <a href="/x8fcsz/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/x8fcsz/jiaxing.html" title="嘉兴" target="_blank" >嘉兴</a> <a href="/x8fcsz/huzhou.html" title="湖州" target="_blank" >湖州</a> <a rel="nofollow" href="" title="金华及全国各åœ? target="_blank" >金华及全国各åœ?/a></p> <p> <div class="cnzz"></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.kckj.cc" target="_blank"><img src="/template/NESTXY00007/images/haha.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">‹¹™ICPå¤?8004580å?1</a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/x8fcsz/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/x8fcsz/supply/">产品‹Æ£èµ</a></li> <li><a href="/x8fcsz/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/x8fcsz/sitemap.html">¾|‘站地图</a></li> <li><a href="/x8fcsz/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一æ‰?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友链甌™¯·QQåQ?53516785</small> </p> </div> </footer> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32129"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="/x8fcsz/about/tel:13905797683"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/x8fcsz/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品™å¹ç›®</span> </a> </li> <li> <a href="/x8fcsz/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资è¨è®¯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>˜q”回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> </body> </html>