åŸ?!DOCTYPE html> 公司简ä»?- 金华市梅兰日兰电气有¡ý限公å?/title> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.partnumber.cn/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.partnumber.cn/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="x8fcsz" > <div style='display:none'><q id='4TUGPo'><h1><a href="http://www.partnumber.cn/" title=""></a></h1></q><tt id='4TUGPo'><dd id='4TUGPo'><noscript id='4TUGPo'><dl id='4TUGPo'><i id='4TUGPo'></i><dd id='4TUGPo'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='4TUGPo'></tr><td id='4TUGPo'></td><q id='4TUGPo'></q><dd id='4TUGPo'></dd><div id='4TUGPo'><button id='4TUGPo'><tfoot id='4TUGPo'><i id='4TUGPo'><dl id='4TUGPo'><i id='4TUGPo'><strike id='4TUGPo'><dt id='4TUGPo'></dt></strike></i></dl></i><pre id='4TUGPo'></pre></tfoot><u id='4TUGPo'></u><small id='4TUGPo'></small></button><tr id='4TUGPo'></tr></div><strike id='4TUGPo'></strike><label id='4TUGPo'></label><button id='4TUGPo'></button><optgroup id='4TUGPo'></optgroup><dd id='4TUGPo'></dd><sup id='4TUGPo'><del id='4TUGPo'><strike id='4TUGPo'><dd id='4TUGPo'></dd></strike></del></sup><fieldset id='4TUGPo'><p id='4TUGPo'></p></fieldset><big id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'><address id='4TUGPo'><dl id='4TUGPo'></dl></address><dd id='4TUGPo'></dd><table id='4TUGPo'><abbr id='4TUGPo'><strong id='4TUGPo'><blockquote id='4TUGPo'></blockquote></strong></abbr><td id='4TUGPo'><pre id='4TUGPo'></pre></td></table></big></big><q id='4TUGPo'><abbr id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'></thead></abbr></q><li id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'><acronym id='4TUGPo'><dd id='4TUGPo'><td id='4TUGPo'><noframes id='4TUGPo'><tr id='4TUGPo'><strong id='4TUGPo'></strong><small id='4TUGPo'></small><button id='4TUGPo'></button><li id='4TUGPo'><noscript id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'></big><dt id='4TUGPo'></dt></noscript></li></tr><ol id='4TUGPo'><option id='4TUGPo'><table id='4TUGPo'><blockquote id='4TUGPo'><tbody id='4TUGPo'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='4TUGPo'></u><kbd id='4TUGPo'><kbd id='4TUGPo'></kbd></kbd></noframes><abbr id='4TUGPo'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='4TUGPo'><button id='4TUGPo'><abbr id='4TUGPo'></abbr></button></thead><button id='4TUGPo'><u id='4TUGPo'><u id='4TUGPo'></u></u><tr id='4TUGPo'><optgroup id='4TUGPo'><dd id='4TUGPo'><dfn id='4TUGPo'><tt id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'><optgroup id='4TUGPo'></optgroup></thead></tt><legend id='4TUGPo'></legend><noframes id='4TUGPo'><b id='4TUGPo'><form id='4TUGPo'></form></b></noframes></dfn><pre id='4TUGPo'></pre></dd></optgroup><dl id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'><dd id='4TUGPo'><td id='4TUGPo'><dir id='4TUGPo'></dir></td></dd></big><optgroup id='4TUGPo'></optgroup><dfn id='4TUGPo'></dfn></dl></tr></button><strong id='4TUGPo'></strong><ol id='4TUGPo'><dfn id='4TUGPo'><kbd id='4TUGPo'></kbd></dfn></ol><ul id='4TUGPo'></ul><noframes id='4TUGPo'></noframes><blockquote id='4TUGPo'></blockquote><fieldset id='4TUGPo'></fieldset><sup id='4TUGPo'><p id='4TUGPo'><tt id='4TUGPo'><sup id='4TUGPo'><bdo id='4TUGPo'><ol id='4TUGPo'><sup id='4TUGPo'><dl id='4TUGPo'><em id='4TUGPo'><label id='4TUGPo'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='4TUGPo'></address></sup></tt></p><fieldset id='4TUGPo'><noframes id='4TUGPo'><code id='4TUGPo'><strong id='4TUGPo'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='4TUGPo'></sup><div id='4TUGPo'><pre id='4TUGPo'><select id='4TUGPo'></select><td id='4TUGPo'></td></pre></div><kbd id='4TUGPo'><u id='4TUGPo'></u></kbd><div id='4TUGPo'></div><blockquote id='4TUGPo'></blockquote><q id='4TUGPo'></q><th id='4TUGPo'></th><big id='4TUGPo'></big><address id='4TUGPo'><b id='4TUGPo'><select id='4TUGPo'></select></b></address><code id='4TUGPo'></code><ul id='4TUGPo'><strike id='4TUGPo'></strike></ul><noscript id='4TUGPo'></noscript><pre id='4TUGPo'></pre><div id='4TUGPo'><p id='4TUGPo'></p></div><tfoot id='4TUGPo'></tfoot><thead id='4TUGPo'><bdo id='4TUGPo'></bdo></thead><kbd id='4TUGPo'></kbd><p id='4TUGPo'><fieldset id='4TUGPo'><style id='4TUGPo'></style></fieldset></p><acronym id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'><code id='4TUGPo'></code></big></acronym><noframes id='4TUGPo'><fieldset id='4TUGPo'></fieldset></noframes><ol id='4TUGPo'></ol><font id='4TUGPo'></font><td id='4TUGPo'><ol id='4TUGPo'></ol></td><center id='4TUGPo'></center><option id='4TUGPo'></option><legend id='4TUGPo'></legend><big id='4TUGPo'></big><sub id='4TUGPo'><ol id='4TUGPo'><li id='4TUGPo'><label id='4TUGPo'></label></li></ol></sub><i id='4TUGPo'><ol id='4TUGPo'></ol></i><del id='4TUGPo'></del><tr id='4TUGPo'><tr id='4TUGPo'><bdo id='4TUGPo'><form id='4TUGPo'><em id='4TUGPo'></em><ins id='4TUGPo'><center id='4TUGPo'><center id='4TUGPo'></center></center></ins><pre id='4TUGPo'><em id='4TUGPo'></em><abbr id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'><div id='4TUGPo'><center id='4TUGPo'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='4TUGPo'></b><noframes id='4TUGPo'><span id='4TUGPo'></span></noframes><font id='4TUGPo'><ol id='4TUGPo'></ol></font><td id='4TUGPo'><abbr id='4TUGPo'><option id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'></big></option></abbr><dfn id='4TUGPo'></dfn></td><form id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'></legend></form><td id='4TUGPo'><strike id='4TUGPo'><blockquote id='4TUGPo'></blockquote></strike></td><sup id='4TUGPo'><fieldset id='4TUGPo'><li id='4TUGPo'></li></fieldset></sup><option id='4TUGPo'></option><thead id='4TUGPo'></thead><del id='4TUGPo'></del><b id='4TUGPo'><tfoot id='4TUGPo'></tfoot><i id='4TUGPo'></i></b><sup id='4TUGPo'></sup><thead id='4TUGPo'></thead><kbd id='4TUGPo'></kbd><acronym id='4TUGPo'><strike id='4TUGPo'></strike></acronym><table id='4TUGPo'><select id='4TUGPo'></select></table><strong id='4TUGPo'></strong><center id='4TUGPo'></center><p id='4TUGPo'><b id='4TUGPo'><bdo id='4TUGPo'><span id='4TUGPo'></span></bdo></b></p><tr id='4TUGPo'><form id='4TUGPo'><strong id='4TUGPo'><dir id='4TUGPo'></dir></strong><th id='4TUGPo'></th></form><strong id='4TUGPo'><select id='4TUGPo'></select></strong></tr><form id='4TUGPo'><pre id='4TUGPo'></pre></form><code id='4TUGPo'></code><optgroup id='4TUGPo'></optgroup><strong id='4TUGPo'><td id='4TUGPo'><table id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'><fieldset id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'><tfoot id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'><tt id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'></thead></tt></big><p id='4TUGPo'></p><button id='4TUGPo'><table id='4TUGPo'><ins id='4TUGPo'></ins><tt id='4TUGPo'><li id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='4TUGPo'><td id='4TUGPo'></td><tfoot id='4TUGPo'></tfoot></tr><strong id='4TUGPo'><span id='4TUGPo'><dfn id='4TUGPo'></dfn><bdo id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='4TUGPo'></button><ol id='4TUGPo'><font id='4TUGPo'><blockquote id='4TUGPo'><center id='4TUGPo'></center></blockquote></font></ol><strong id='4TUGPo'></strong><dl id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'></legend><sub id='4TUGPo'><small id='4TUGPo'></small></sub></dl><style id='4TUGPo'></style><pre id='4TUGPo'><code id='4TUGPo'></code></pre><big id='4TUGPo'></big><font id='4TUGPo'></font><bdo id='4TUGPo'></bdo><dfn id='4TUGPo'><dd id='4TUGPo'><button id='4TUGPo'><strike id='4TUGPo'><div id='4TUGPo'><div id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'></q></optgroup></dd><ol id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'><dfn id='4TUGPo'><button id='4TUGPo'><tbody id='4TUGPo'><tbody id='4TUGPo'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='4TUGPo'></dl><fieldset id='4TUGPo'></fieldset><u id='4TUGPo'></u><div id='4TUGPo'><ins id='4TUGPo'></ins></div><strong id='4TUGPo'></strong><center id='4TUGPo'></center><strong id='4TUGPo'></strong><small id='4TUGPo'></small><td id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'><b id='4TUGPo'><optgroup id='4TUGPo'></optgroup></b></q><ol id='4TUGPo'><bdo id='4TUGPo'></bdo></ol><dd id='4TUGPo'><th id='4TUGPo'></th></dd><blockquote id='4TUGPo'></blockquote><ul id='4TUGPo'><style id='4TUGPo'></style></ul></q></td><noscript id='4TUGPo'></noscript><ol id='4TUGPo'></ol><p id='4TUGPo'></p><strong id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'></big><strike id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'><sup id='4TUGPo'></sup></q></strike></strong><p id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'><acronym id='4TUGPo'><tfoot id='4TUGPo'><kbd id='4TUGPo'></kbd><form id='4TUGPo'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='4TUGPo'></fieldset><b id='4TUGPo'><dt id='4TUGPo'></dt></b><sup id='4TUGPo'></sup><label id='4TUGPo'></label><noframes id='4TUGPo'><ins id='4TUGPo'></ins></noframes><td id='4TUGPo'></td><dfn id='4TUGPo'></dfn><font id='4TUGPo'><style id='4TUGPo'></style></font><tr id='4TUGPo'><td id='4TUGPo'></td></tr><dfn id='4TUGPo'><ul id='4TUGPo'></ul></dfn><tr id='4TUGPo'></tr><abbr id='4TUGPo'></abbr><strong id='4TUGPo'></strong><dt id='4TUGPo'></dt><span id='4TUGPo'><label id='4TUGPo'><td id='4TUGPo'></td></label><address id='4TUGPo'></address></span><label id='4TUGPo'><bdo id='4TUGPo'><dt id='4TUGPo'><dl id='4TUGPo'></dl></dt></bdo></label><abbr id='4TUGPo'><optgroup id='4TUGPo'></optgroup></abbr><code id='4TUGPo'></code><address id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'></thead></address><td id='4TUGPo'><style id='4TUGPo'><tbody id='4TUGPo'></tbody><strong id='4TUGPo'></strong></style></td><ul id='4TUGPo'><ul id='4TUGPo'></ul></ul><del id='4TUGPo'></del><th id='4TUGPo'><option id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'></legend></option></th><b id='4TUGPo'></b><i id='4TUGPo'><noscript id='4TUGPo'></noscript></i><q id='4TUGPo'></q><select id='4TUGPo'></select><option id='4TUGPo'></option><optgroup id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'></big></optgroup><noframes id='4TUGPo'><acronym id='4TUGPo'><em id='4TUGPo'></em><td id='4TUGPo'><div id='4TUGPo'></div></td></acronym><address id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'></big><legend id='4TUGPo'></legend></big></address></noframes><ul id='4TUGPo'></ul><abbr id='4TUGPo'><p id='4TUGPo'><small id='4TUGPo'><bdo id='4TUGPo'><code id='4TUGPo'><i id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'></legend></i><sub id='4TUGPo'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='4TUGPo'></noscript><tr id='4TUGPo'></tr><select id='4TUGPo'><button id='4TUGPo'><dfn id='4TUGPo'><p id='4TUGPo'></p><q id='4TUGPo'></q></dfn></button><noframes id='4TUGPo'></noframes><b id='4TUGPo'></b></select><font id='4TUGPo'></font><option id='4TUGPo'></option><fieldset id='4TUGPo'></fieldset><noframes id='4TUGPo'><i id='4TUGPo'><div id='4TUGPo'><ins id='4TUGPo'></ins></div></i></noframes><tr id='4TUGPo'></tr><label id='4TUGPo'><small id='4TUGPo'></small><b id='4TUGPo'></b></label><noscript id='4TUGPo'><tr id='4TUGPo'></tr><div id='4TUGPo'></div><noscript id='4TUGPo'></noscript><tr id='4TUGPo'></tr></noscript><center id='4TUGPo'></center><dl id='4TUGPo'></dl><blockquote id='4TUGPo'></blockquote><pre id='4TUGPo'><dl id='4TUGPo'><noframes id='4TUGPo'><i id='4TUGPo'></i></noframes><dt id='4TUGPo'></dt></dl><label id='4TUGPo'><dfn id='4TUGPo'></dfn></label></pre><dir id='4TUGPo'></dir><strike id='4TUGPo'></strike><thead id='4TUGPo'></thead><span id='4TUGPo'></span><i id='4TUGPo'></i><font id='4TUGPo'></font><style id='4TUGPo'></style><font id='4TUGPo'></font><td id='4TUGPo'><select id='4TUGPo'><b id='4TUGPo'><address id='4TUGPo'><noscript id='4TUGPo'><acronym id='4TUGPo'></acronym></noscript></address><style id='4TUGPo'><tbody id='4TUGPo'></tbody></style></b></select><ul id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'></thead></ul></td><strike id='4TUGPo'><dt id='4TUGPo'></dt></strike><dfn id='4TUGPo'></dfn><dir id='4TUGPo'><b id='4TUGPo'></b><font id='4TUGPo'></font></dir><ul id='4TUGPo'></ul><q id='4TUGPo'></q><acronym id='4TUGPo'></acronym><center id='4TUGPo'><strong id='4TUGPo'></strong></center><ins id='4TUGPo'><label id='4TUGPo'></label><span id='4TUGPo'></span></ins><li id='4TUGPo'><blockquote id='4TUGPo'></blockquote></li><th id='4TUGPo'><table id='4TUGPo'></table></th><tfoot id='4TUGPo'></tfoot><ins id='4TUGPo'></ins><table id='4TUGPo'></table><noscript id='4TUGPo'><del id='4TUGPo'><ol id='4TUGPo'><center id='4TUGPo'><ul id='4TUGPo'></ul><div id='4TUGPo'></div></center></ol></del></noscript><strong id='4TUGPo'><legend id='4TUGPo'></legend><td id='4TUGPo'></td></strong><font id='4TUGPo'><font id='4TUGPo'></font></font><noscript id='4TUGPo'><em id='4TUGPo'><form id='4TUGPo'><sub id='4TUGPo'></sub></form><bdo id='4TUGPo'></bdo></em></noscript><address id='4TUGPo'></address><center id='4TUGPo'><del id='4TUGPo'></del><sup id='4TUGPo'></sup></center><kbd id='4TUGPo'></kbd><font id='4TUGPo'><b id='4TUGPo'></b><table id='4TUGPo'></table><blockquote id='4TUGPo'></blockquote></font><big id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'><center id='4TUGPo'><button id='4TUGPo'></button></center></q></big><i id='4TUGPo'><form id='4TUGPo'><option id='4TUGPo'></option><dir id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'></thead></dir></form><tr id='4TUGPo'><strike id='4TUGPo'><noframes id='4TUGPo'><dl id='4TUGPo'></dl></noframes></strike><dt id='4TUGPo'></dt></tr></i><dfn id='4TUGPo'></dfn><tbody id='4TUGPo'></tbody><select id='4TUGPo'><dir id='4TUGPo'><noscript id='4TUGPo'><th id='4TUGPo'><strike id='4TUGPo'></strike><small id='4TUGPo'></small></th></noscript><tbody id='4TUGPo'><em id='4TUGPo'><optgroup id='4TUGPo'></optgroup><style id='4TUGPo'><tr id='4TUGPo'></tr><address id='4TUGPo'></address></style></em></tbody><code id='4TUGPo'><noscript id='4TUGPo'><ins id='4TUGPo'><font id='4TUGPo'></font></ins></noscript></code></dir><p id='4TUGPo'></p><dl id='4TUGPo'></dl></select><form id='4TUGPo'><bdo id='4TUGPo'></bdo><optgroup id='4TUGPo'><tbody id='4TUGPo'></tbody></optgroup><blockquote id='4TUGPo'><button id='4TUGPo'><pre id='4TUGPo'><li id='4TUGPo'><tfoot id='4TUGPo'><kbd id='4TUGPo'></kbd></tfoot><fieldset id='4TUGPo'><dd id='4TUGPo'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='4TUGPo'></table><span id='4TUGPo'><dl id='4TUGPo'></dl></span></blockquote></form><em id='4TUGPo'><small id='4TUGPo'><blockquote id='4TUGPo'></blockquote></small></em><tfoot id='4TUGPo'></tfoot><del id='4TUGPo'><pre id='4TUGPo'></pre></del><em id='4TUGPo'><acronym id='4TUGPo'><th id='4TUGPo'></th></acronym></em><fieldset id='4TUGPo'></fieldset><code id='4TUGPo'><noframes id='4TUGPo'></noframes></code><form id='4TUGPo'><optgroup id='4TUGPo'><dir id='4TUGPo'></dir></optgroup></form><strong id='4TUGPo'></strong><ins id='4TUGPo'><option id='4TUGPo'></option></ins><dd id='4TUGPo'></dd><span id='4TUGPo'><tbody id='4TUGPo'></tbody></span><strong id='4TUGPo'><pre id='4TUGPo'><form id='4TUGPo'></form></pre></strong><li id='4TUGPo'><abbr id='4TUGPo'><dir id='4TUGPo'></dir><acronym id='4TUGPo'></acronym></abbr></li><ol id='4TUGPo'></ol><strike id='4TUGPo'></strike><label id='4TUGPo'></label><legend id='4TUGPo'><address id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'><tr id='4TUGPo'></tr></thead></address><dt id='4TUGPo'></dt></legend><thead id='4TUGPo'></thead><ins id='4TUGPo'><big id='4TUGPo'></big></ins><kbd id='4TUGPo'></kbd><center id='4TUGPo'><acronym id='4TUGPo'></acronym><code id='4TUGPo'></code></center><ul id='4TUGPo'><pre id='4TUGPo'></pre></ul><style id='4TUGPo'><dt id='4TUGPo'><noframes id='4TUGPo'></noframes></dt><sub id='4TUGPo'></sub><b id='4TUGPo'><thead id='4TUGPo'></thead></b></style><center id='4TUGPo'></center><button id='4TUGPo'></button><bdo id='4TUGPo'><sub id='4TUGPo'><noframes id='4TUGPo'><blockquote id='4TUGPo'><q id='4TUGPo'><noscript id='4TUGPo'></noscript><dt id='4TUGPo'></dt></q></blockquote><noframes id='4TUGPo'><i id='4TUGPo'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">金华¢ÙŒŽ‚梅兰日兰电气有限公©Iåæ€Ø“您免¦Ø¡¡è´ÒŽä¾?a href="/">金华ç”늼†</a>ã€?a href="/supply/">金华¨‘ç”늺¿ç”늼†æ‰¹å‘</a>ã€?a href="/news/">金华ç”늺¿åŽ‚家</a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘ŒŽƒå’Œæœ€æ–°èµ„讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32129/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="/"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20190215095749.jpg" alt="金å¨LŽŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? width="" height=""/> </a> <small class="pull-left"> <a href="/" class="visible-lg"> 金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? </a> </small> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造硽Ž¯å¢ƒï¼Œåˆ›é€ ä­hå€?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>建筑工程及装饰工¡Ó½E‹é¢†èˆªè€?br/> <small>Construction and Decoration Engineering</small> </li> <li class="tel">全国服务åQ¡è?4008-888-888 /</li> <li class="oc"> 在线咨询åQ? <a rel="nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/">¾|‘站首页<small></small></a></li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/x8fcsz/about/">关于我们<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/about/about4.html">招贤¡Þ¾U›_£«</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/supply/">产品中心<small></small></a> </li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/x8fcsz/news/">新闻中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/x8fcsz/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/download/">荣誉资质<small></small></a></li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/x8fcsz/contact/">联系戡â‘们<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box"> <img class="img-responsive" src="/template/NESTXY00007/images/xdd.jpg"> </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/x8fcsz/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/x8fcsz/about/">公司½Ž€ä»?/a></li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-9 col-lg-9"> <h3 class="ny-bt">公司½Ž€ä»?/h3> <p> <span style="font-size:14px;">       é‡‘华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公叡¿¸æ˜¯ä¸€å®¶ä»Žäº?b>金华ç”늼†</b>ã€?b><b>金华ç”늺¿</b>ç”늼†</b>、金华电¾UÕFؓ生äñ”销售服务一体的新型公司,是浙江万马股份有限公司在金华的代理商。本公司以“顾客äؓ焦点åQŒè´¨é‡äؓ¡÷æ ÒŽœ¬åQŒç§‘技为先å¯û|¼Œå“ç‰Œä¸ºåŸºçŸ»I¼ŒŒŽ‚场¦Ø¡¡ä¸ºå¯¼å‘,资本为手ŒDµï¼Œè‚¡ä¸œåˆ©ç›Šä¸ÞZ¸ŠåQŒè¡É¿½æ±‚顾客、股东、社会和谐发屡÷•â€äؓ¾lè¥ç†å¿µåQŒä»¥â€œä»¥äºÞZؓ本、诚信求¾_¾ã€åˆ›é€ ä­h倹{€æŒ¾l­å‘展”äؓ企业宗旨åQŒä»¥ä¼˜è‰¯çš„äñ”品质量,诚恳、周到、热情的服务满èƒö客户对电¾U¿ç”µ¾~†äñ”品的需要,努力ž®†å…¬å¸åˆ›å»ºæˆä¸ÞZ¸­å›½ç™¾òq´çº¿¾~†ä¼ä¸šï¼ŒæŠŠâ€œæ¢…å…°æ¦Ø¡¡—¥å…°â€å•†æ ‡æ‰“造成ä¸ÞZ¸­å›½ç™¾å§“心中的癑֡ù¹´ä¼˜è´¨¾U¿ç¼†å“ç‰Œã€?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">       ä½œäؓ‹¹™æ¨y±Ÿä¸‡é©¬é‡‘华代理商,金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公司所代理的浙江万马股份有限公司是大型企业万马联合控股的核心企业。公司拥有国¨‘内外先进的制¡Ì造、检‹¹‹è®¾å¤‡ï¡Æ¡¡¼Œä¸ºå…¬å¸å¼€å‘制造高品è¡í´¨çš„电¾Uѝ€ç”µ¾~†æä¾›ä¿éšœã€‚åƈ逡ùšè¿‡äº†ISO9001:2000版质量管理体¾p»è®¤è¯ã€ISO14001环境½Ž¡ç†ä½“ç³»¢Ù认证½{¦ï‰ï¼›è®¡é‡æ°´åã^获得省çñ”计量‹‚€‹¹‹ä½“¾p¡øÕdˆæ ÆD¯ä¹¦ï¼›2005òq´èŽ·å¾?A的标准化体系证书ã€?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">       ‹¹™æ¡ï±Ÿä¸‡é©¬è‚¡ä†¾æœ‰é™¡â公司刉™€ çš„‡õœä¸‡é©¬ç¥žâ€ç‰Œäº¤è”ç”늼†å…ˆåŽèŽ·å¾—“中国电工器材行业协会优½{‰å“è¯ä¹¦â€ç­‰è£èª‰åQŒåœ¨å„省ŒŽ‚的城㨀€å†œç”늽‘攚w€ ï¼Œé“èµ\、石化、冶金系¾lŸï¼Œòq¿å·žã€æ·±åœŸë€é‡åº†åœ°é“ã€ä¸Š‹¹ïL£æ‚¬æÕQ、北¡ø亡ù¬è½»è½¨å·¥½E‹ã€å¤©å®‰é—¨åŠé¡ý•¿å®‰è¡—亮灯工程、广州白云机场及天荒坪电½f™ç­‰¡ñ各大电厂、重¡ú点工½E‹ä¸­è¢«ä‹É用,均æ¡ú”¶åˆîCº†™å‘Ö®¢çš„好评。äñ”品远销东南亚、日本、欧盟及信DŽ罗斯等地区åQŒå¾—åˆîCº†òq¿æ³›è®¤å¯å’Œé¨«˜åº¦è¯„ä»—÷€?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">       ‹¹™æ¡Ð¡¡±Ÿä¸‡é©¬è‚¡ä†¾æœ‰é™¨å…¬å¸å…¨ä½“员工凭借强烈的˜q›å–心,始ç¡Ô»ˆ¿U‰æ‰¿â€œæ­£äººæ­£äº‹é«˜å“è´¨â€çš„核心理念åQŒå‹‡äºŽå¼€æ‹“,不断˜q›å–åQŒä¡öؓòq¿å¤§™å‘Ö®¢æœåŠ¡åQŒèµA献自å·Þqš„力量ã€?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>‹¹™æ±Ÿä¸‡é©¬è‚¡ä†¾æœ‰é™¨å…¬å¸å‘展历程åQ?/strong></span> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20180319/20180319151927_9733.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>领导å…Ïx€€åQ?/strong></span> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20180323/20180323150756_9880.jpg" alt="" width="900" height="761" title="" align="" /><img src="/uploads/image/20180323/20180323150524_6578.jpg" alt="" width="900" height="1398" title="" align="" /><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <div class="ny-right"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输塿…¥å…³é”®è¯?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜烦" /> </li> </ul> </form> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-12 col-lg-12"> <h4 class="ny-h4">重点新騈—»<small>News</small></h4> <ul class="list-unstyled clearfix"> <li> <a href="/news/109.html" title="控制ç”늼†å®‰è£…ŒŽƒçº¿è¦æ³¨æ„ä»€ä¹ˆäº‹æƒ?>控制ç”늼†å®‰è£…ŒŽƒçº¿è¦æ³¨æ„ä»€ä¹ˆäº‹æƒ?/a> <small class="pull-right">2019-08-27</small> </li> <li> <a href="/news/108.html" title="金华ç”늺¿ç”늼†çš„主要工è‰?">金华ç”늺¿ç”늼†çš„主要工è‰?</a> <small class="pull-right">2019-08-27</small> </li> <li> <a href="/x8fcsz/news/107.html" title="房子装修用什么电¾U¡ñ¿å¥½åQ?>房子装修用什么电¾U¿å¥½åQ?/a> <small class="pull-right">2019-08-20</small> </li> <li> <a href="/news/106.html" title="金华¡÷ç”늺¿ç”늼†å¯ég½“预热旉™œ€æ³¨æ„å“ªäº›å‘¢ï¼Ÿ">金华ç”늺¿ç”늼†å¯ég½“预热旉™œ€æ³¨æ„å“ªäº›å‘¢ï¼Ÿ</a> <small class="pull-right">2019-08-20</small> </li> <li> <a href="/x8fcsz/news/105.html" title="å¯ÆD‡´ç”늼†¾lç¼˜é™ä½Žçš„å› ¾y?>å¯ÆD‡´ç”늼†¾lç¼˜é™ä½Žçš„å› ¾y?/a> <small class="pull-right">2019-08-13</small> </li> <li> <a href="/news/104.html" title="如何逡õ‰æ‹©åˆé€‚çš„ç”늺¿ç”늼†">如何选择合适的ç”늺¿ç”늼†</a> <small class="pull-right">2019-08-13</small> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>聡ɔ系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>‹¹™æ±Ÿçœé‡‘华市五一è·?71å?/li> <li>0579-82361696</li> <li>13905797683 24 Hours 服务</li> <li><a href="/">www.partnumber.cn</a></li> <li class="sns"> <a rel="nofollow" href="" title="官方微博" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weibo.png" width="18" height="18" alt="微博"> </a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="/x8fcsz/contact/" class="bdsharebuttonbox" rel="nofollow"> <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系戨u‘们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.partnumber.cn(<a rel="nofollow" title="复制¡Ç链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å?br /> <p>金华ç”늺¿å“ªå®¶å¥½ï¼Ÿä¾›åº”订做多少钱?金华ç”늺¿ç”늼†ä»äh ¼æ€Žä¹ˆæ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¨|¬å¸…e专业仡î¥æ‰¹å¨u‘ä­h格大量现货提供金华电¾U¡þ¿ç”µ¾~†ã€é‡‘华电¾~†åŽ‚家、金华电¾U¿æ‰¹å¡ñ‘、金华电¾~†ä­h格等品质优良的äñ”品及报ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市採½¨å¹¿: <a href="/x8fcsz/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/x8fcsz/ningbo.html" title="宁æ‡L" target="_blank" >宁æ‡L</a> <a href="/x8fcsz/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/x8fcsz/jiaxing.html" title="嘉兴" target="_blank" >嘉兴</a> <a href="/x8fcsz/huzhou.html" title="湖州" target="_blank" >湖州</a> <a rel="nofollow" href="" title="金华及全国各åœ? target="_blank" >金华及全国各åœ?/a></p> <p> <div class="cnzz"></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.kckj.cc" target="_blank"><img src="/template/NESTXY00007/images/haha.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ£À»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">‹¹™ICPå¤?8004580å?1</a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/x8fcsz/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/x8fcsz/supply/">产品‹Æ£èµ</a></li> <li><a href="/x8fcsz/contact/">联系¡ö我们</a></li> <li><a href="/x8fcsz/sitemap.html">¾|‘站地图</a></li> <li><a href="/x8fcsz/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/x8fcsz/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/x8fcsz/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一æ‰?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友顿“¾ç”Œ™¯·QQåQ?53516785</small> </p> </div> </footer> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32129"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="/x8fcsz/about/tel:13905797683"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/x8fcsz/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品™å¹ç›®</span> </a> </li> <li> <a href="/x8fcsz/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>˜q”回¨€é¦–页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> </body> </html>